›› Spoločnosť

PROLAKE sa profesne zameriava na montáž, dodávku a prevádzkovanie špeciálnych technologických celkov, používaných pri odstraňovaní sedimentov a sanáciach povrchových vôd. PROLAKE je členom PROGROUPE. PROLAKE má výsadné postavenie na slovenskom trhu, s najvyšším počtom zrealizovaných projektov odstraňovania dnových sedimentov a sanácie povrchových vôd.

PROGROUPE sa usiluje o vytvorenie vzájomnej spolupráce medzi spoločnosťami, ktoré tvoria skupinu PROROUPE. PROLAKE používa toto spojenie a klientom ponúka obrovské know-how a skúsenosti členov skupiny pre komplexné a multidisciplinárne riešenie problémov. PROLAKE prináša energiu do PROGROUPE s výborným projektovým a finančným riadením, ako aj správou zahraničných aktív.

Environmentálne spoločnosti skupiny PROGROUPE sú rešpektovaní medzinárodní dodávatelia, ktorí majú spoločný pohľad na komplexné a multidisciplinárne riešenie projektov odstraňovania sedimentov a sanácie povrchových vôd.

›› Projekty

Odstraňovanie sedimentov zo zdrže vodnej stavby, Veľké Kozmálovce

Vodná nádrž Veľké Kozmálovce leží na rieke Hron pri obci Veľké Kozmálovce. Zabezpečuje vodu pre Atómovú elektráreň Mochovce, malú vodnú elekráreň a závlahový kanál Perec. Zdrž vodnej stavby je zanesená sedimentmi na úrovni cca 39% (cca 1 mil. m³ sedimentov). Zároveň, pri odstraňovaní sedimentov z najkritickejších miest, boli vybudované smerné stavby, ktoré v kombinácii s matematicky namodelovanou manipuláciou obmedzujú zanášanie zdrže. • Realizácia: 2008-2011
 • Trvanie projektu: 470 pracovných dní
 • Objem sedimentu in situ: 130 000 m³
 • Prečerpaná hydrozmes: 580 000 m³
 • Spracovaný sediment: 105 000 t
 • Sediment: 50% organický, 50% anorganický, množstvo odpadu a konárov

Sanácia kontaminovaných riečnych sedimentov rieky Klenice, Mladá Boleslav

Rieka Klenice preteká v blízkosti areálu AKUMY (výrobcu akumulátorov) v Mladej Boleslavi v Českej republike, ktorý patrí do koncernu FIAMM S.p.A. Pri povodniach uniklo z výroby do rieky neznáme množstvo olova Pb, ktoré kontaminovalo riečne sedimenty. V spolupráci s oprávnenou spoločnosťou na nakladanie s nebezpečným odpadom Ladeo, s.r.o., sme vykonali sanáciu rieky Klenice, odčerpaním, odvodnením a zneškodnením riečnych sedimentov k spokojnosti zákazníka FIAMM, S.p.A.
 • Realizácia: 2011
 • Trvanie projektu: 20 pracovných dní
 • Objem sedimentu in situ: 600 m³
 • Prečerpaná hydrozmes: 2400 m³
 • Sediment: kontaminovaný olovom, zmes ílu, úlomky dreva

Odstraňovanie sedimentov zo zdrže Hrušov, SVD Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Čunovo

Sústava vodných diel Gabčikovo-Nagymaros , stupeň Čunovo, zdrž Hrušov sa nachádza pod Bratislavou. Zdrž Hrušov bola vybudovaná ako náhradné riešenie, po zastavení prác na výstavbe SVD Gabčíkovo-Nagymaros. Na stupni Čunovo sa nachádza odberný objekt vody do Mošonského ramena Dunaja, pomocná plavebná komora, prevádzkový prístav, MVE. V zdrži sa usadzujú sedimenty v závislosti od rýchlosti prúdenia a prietoku, ktoré kolmatujú dno zdrže, znižujú hladiny podzemných vôd v okolí a zhoršujú kvalitu sedimentov a povrchovej vody.
 • Realizácia: 2011-2013
 • Trvanie projektu: 520 pracovných dní
 • Objem sedimentu in situ: 440 000 m³
 • Prečerpaná hydrozmes: 2350 000 m³
 • Spracovaný sediment: 420 000 t
 • Sediment: prevažne anorganický s prímesou piesku

›› Služby

Disponujeme technologickými zariadeniami schopnými vykonávať tieto služby:

Separácia a úprava sedimentov

Separácia hrubozrnnej frakcie, pieskovej frakcie, ílovej frakcie pomocou sekcie separaračných sít a odpieskovača.

Mechanické odvodňovanie

Mechanické odvodňovanie sedimentov a kalov pomocou dekantačných odstrediviek. Odvodňujú sediment na výslednú sušinu, ktorá dosahuje až 70%.

Mechanické odvodňovanie

Odvodnené riečné sedimenty sú využívané podľa ich fyzikálno-chemických a geotechnických vlastností, napr. ako stavebný materiál, hnojivo na opätovné zapracovanie do ornej pôdy resp. sú vhodné ako minerálna tesniaca vrstva pri výstavbe a rekultivácii skládok odpadov.

PROLAKE, s. r. o.

 • Partizánska cesta 5565/77
  974 01 Banská Bystrica
 • +421 48 414 79 82
  +421 48 414 79 83

IČO: 44475560, IČ DPH: SK2022827158
Spol. zapísaná v OR OS BB oddiel: Sro, vl. č. 16561/S

Top