›› Spoločnosť

PROLAKE sa profesne zameriava na montáž, dodávku a prevádzkovanie špeciálnych technologických celkov, používaných pri odstraňovaní sedimentov a sanáciach povrchových vôd. PROLAKE je členom PROGROUPE. PROLAKE má výsadné postavenie na slovenskom trhu, s najvyšším počtom zrealizovaných projektov odstraňovania dnových sedimentov a sanácie povrchových vôd.

PROGROUPE sa usiluje o vytvorenie vzájomnej spolupráce medzi spoločnosťami, ktoré tvoria skupinu PROGROUPE. PROLAKE používa toto spojenie a klientom ponúka obrovské know-how a skúsenosti členov skupiny pre komplexné a multidisciplinárne riešenie problémov. PROLAKE prináša energiu do PROGROUPE s výborným projektovým a finančným riadením, ako aj správou zahraničných aktív.

Environmentálne spoločnosti skupiny PROGROUPE sú rešpektovaní medzinárodní dodávatelia, ktorí majú spoločný pohľad na komplexné a multidisciplinárne riešenie projektov odstraňovania sedimentov a sanácie povrchových vôd.

›› Projekty

Odstraňovanie sedimentov zo zdrže vodnej stavby, Veľké Kozmálovce

Vodná nádrž Veľké Kozmálovce leží na rieke Hron pri obci Veľké Kozmálovce. Zabezpečuje vodu pre Atómovú elektráreň Mochovce, malú vodnú elektráreň a závlahový kanál Perec. Zdrž vodnej stavby je zanesená sedimentmi na úrovni cca 39% (cca 1 mil. m³ sedimentov). V minulých rokoch boli na objekte vybudované smerné stavby za účelom obmedzenia zanášania nádrže. Aj napriek obmedzeniu zanášania sa v nádrži každoročne usadzuje významné množstvo sedimentu. • Projekt: odstraňovanie kalov a sedimentov zo zdrže vodnej stavby Veľké Kozmálovce
 • Realizácia projekt: október – december 2019 (15.10. – 5.12.2019)
 • Trvanie projektu: 52 dní
 • Objem sedimentu in situ: 30 247 m³
 • Prečerpaná hydrozmes: 98 033 m³
 • Spracovaný sediment: 19 423 ton
 • Sediment: 20% organický, 80% anorganický

Odstraňovanie sedimentov zo zdrže Hrušov, SVD Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Čunovo

Sústava vodných diel Gabčikovo-Nagymaros , stupeň Čunovo, zdrž Hrušov sa nachádza pod Bratislavou. Zdrž Hrušov bola vybudovaná ako náhradné riešenie, po zastavení prác na výstavbe SVD Gabčíkovo-Nagymaros. Na stupni Čunovo sa nachádza odberný objekt vody do Mošonského ramena Dunaja, pomocná plavebná komora, prevádzkový prístav, MVE. V zdrži sa usadzujú sedimenty v závislosti od rýchlosti prúdenia a prietoku, ktoré kolmatujú dno zdrže, znižujú hladiny podzemných vôd v okolí a zhoršujú kvalitu sedimentov a povrchovej vody.
 • Realizácia: 2011-2013
 • Trvanie projektu: 520 pracovných dní
 • Objem sedimentu in situ: 440 000 m³
 • Prečerpaná hydrozmes: 2350 000 m³
 • Spracovaný sediment: 420 000 t
 • Sediment: prevažne anorganický s prímesou piesku

Višňové – ťažba sedimentov bezmenného potoka

Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala začína v križovatke Lietavská Lúčka, kde trasa úseku nadväzuje priamo na predchádzajúci úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Križovatka pomocou plánovaného privádzača umožní prepojenie diaľnice D1 s mestom Žilina a cestou I/64. Za križovatkou trasa diaľnice postupuje smerom na východ, pretína katastre obcí Porúbka, Rosina, Višňové až splynie s tunelom Višňové. Tunel prechádza popod vrch Hoblík a po viac ako siedmych kilometroch vyúsťuje v križovatke Dubná Skala a napojí sa na ďalšie pokračovanie D1. Od západného portálu sa razilo dovrchne so sklonom 0,50% v dĺžke 573 metrov, ďalej úpadne so sklonom 2,27% v dĺžke 2 545 metrov. Od východného (vrútockého) portálu sa razenie uskutočňovalo dovrchne so sklonom 2,27% v dĺžke 4 362 metrov.

 • Realizácia: 2019
 • Trvanie projektu: 55 pracovných dní
 • Objem sedimentu in situ: cca 600 m³
 • Prečerpaná hydrozmes: približne 6600 m³
 • Sediment: kal vzniknutý sedimentáciou betónu v tunely, organická zložka

Prevádzkovanie ČOV

Spoločnosť PROLAKE poskytuje služby Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. (NDS a.s.)  a to prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd (ČOV), vykonávanie servisnej činnosti (údržby vrátane technických prehliadok a certifikácií) a opráv zariadenia čistiarne odpadových vôd na východnom portáli tunela Višňové ako súčasti stavby úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala vrátane zabezpečenia potrebných chemikálií a reagentov a zneškodnenia odvodnených sedimentov. Naša spoločnosť zabezpečuje personálne a technické požiadavky prevádzkovania ČOV v zmysle prevádzkového poriadku objektu a vydaného rozhodnutia Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie.

›› Služby

Disponujeme technologickými zariadeniami schopnými vykonávať tieto služby:

Prevádzkovanie ČOV

Prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd, vykonávanie servisnej činnosti a opráv zariadenia čistiarne odpadových vôd na východnom portáli tunela Višňové ako súčasti stavby úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala.

Separácia a úprava sedimentov

Separácia hrubozrnnej frakcie, pieskovej frakcie, ílovej frakcie pomocou sekcie separaračných sít a odpieskovača.

Mechanické odvodňovanie

Mechanické odvodňovanie sedimentov a kalov pomocou dekantačných odstrediviek. Odvodňujú sediment na výslednú sušinu, ktorá dosahuje až 70%.

Využitie odvodnených sedimentov

Odvodnené riečné sedimenty sú využívané podľa ich fyzikálno-chemických a geotechnických vlastností, napr. ako stavebný materiál, hnojivo na opätovné zapracovanie do ornej pôdy resp. sú vhodné ako minerálna tesniaca vrstva pri výstavbe a rekultivácii skládok odpadov.

cx-40

PROLAKE, s. r. o.

 • Partizánska cesta 5565/77
  974 01 Banská Bystrica
 • +421 48 414 79 82
  +421 48 414 79 83

IČO: 44475560, IČ DPH: SK2022827158
Spol. zapísaná v OR OS BB oddiel: Sro, vl. č. 16561/S

  We process your personal data in order to process your report.

  Top